WAARBORGEN

De BVBA Electro Van Asbroeck waarborgt uitsluitend de door hen vervangen onderdelen gedurende een periode van zes maanden te rekenen vanaf de leveringsdatum. De klant die staande houdt dat er een fout of een tekort aan het verkochte materieel bestaat is verplicht de verkoper hiervan onmiddellijk schriftelijk te verwittigen, het bestaan van het door hem beweerde gebrek te bewijzen en op zijn kosten aan de verkoper de stukken die hij gebrekkig acht terug te sturen voor onderzoek.

Alle waarborgen beperken zich bij het herplaatsen in onze werkhuizen der stukken door ons geplaatst en gebrekkig erkend zonder dat een schadevergoeding van welke aard ook van ons kan geëist worden. In geen enkel geval zullen de deelname in de arbeidskosten, noch de kosten van vervoer of plaatsing, noch de kosten en gevolgen van het stilstaan van materieel vergoed worden of aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

De vervangen stukken blijven onze eigendom.

Alle verantwoordelijkheid voor apparaten niet opgeëist binnen de zes maanden wordt verworpen.

Volgens uitdrukkelijke overeenkomst is onze garantie strikt beperkt binnen de hierboven aangeduide grenzen. Zij kan niet worden uitgebreid tot de breuken, slijtage, ongevallen,…enz. die voortkomen uit een overdreven of abnormaal gebruik, uit een gebrek aan zorg, uit een tekort aan onderhoud, uit een verzuim of uit een onervarenheid van hen die het materieel bedienen.

VERVOER EN LEVERINGEN

Al onze verzendingen reizen op totaal risico der klanten. Alle wagens worden altijd onder ganse verantwoordelijkheid der klanten bestuurd.

De koopwaar blijft echter eigendom van de verkoper tot het ogenblik van haar volledige betaling. De aangeduide levering-of herstellingstermijnen worden slechts bij benadering of bij wijze van inlichting gegeven. In geen enkel geval zal de verkoper of hersteller aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vertraging bij de levering om welke reden dan ook. Om geldig te zijn moeten alle klachten met betrekking tot de geleverde koopwaar schriftelijk gebeuren en dit binnen een termijn van 8 dagen na de levering of afhaling.  In geval van verborgen gebreken moeten op straf van verval van recht, de klachten met betrekking tot een bepaalde zending of levering geschieden binnen de zes maanden volgend op de datum van ontvangst of levering. In deze gevallen van verborgen gebreken, zal bij verkoop de koper enkel beschikken over een rechtstreeks verhaal tegen de fabrikant van de geleverde waren. De verkoper zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor deze gebreken en de koper wordt gesubrogeerd in de rechten van de verkoper tegenover de producent van de koopwaar.

Voor zowel zichtbare als verborgen gebreken zal geen enkele klacht kunnen aanvaard worden indien de geleverde waren of stukkend door derden werden bewerkt of verwerkt.

Een terugname van goederen kan enkel geschieden na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de verkoper. De goederen moeten dan in ieder geval in originele verpakking zonder enige beschadiging of teken van gebruik teruggebracht worden.

RECHTSMACHT EN BETALINGEN

Alle betwistingen tussen partijen zullen onderworpen worden aan de Rechtbanken te Brussel.

Al onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij een langere termijn op de factuur wordt toegestaan. Op elke factuur, onbetaald gebleven op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest geheven van 12% per jaar. De verkoper heeft het recht iedere factuur die niet betaald is te vermeerderen met 20 % bij wijze van schadevergoeding. Alle kosten gemaakt voor de opeising van verschuldigde bedragen zijn ten laste van de klant (koper).

OVERIGE

Alle eventuele voorwaarden van de klant welke strijdig zijn met onze algemene voorwaarden worden niet aanvaard. In geen geval zal de klant zich kunnen beroepen op zijn eigen aankoopvoorwaarden teneinde de onze te weerleggen.